ผู้ไม่โกรธตอบ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

ผู้ไม่โกรธตอบ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคามํ เชติ อ่านว่า กุดธัง อับปะติกุดชันโต สังคามัง เชติ

เพิ่มเพื่อน