คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม อ่านว่า สะกัมมุนา หันยะติ ปาปะธัมโม

เพิ่มเพื่อน