ที่ควรช้า จึงค่อยช้า

ที่ควรช้า จึงค่อยช้า

โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ อ่านว่า โย ทันธะกาเล ทันเธติ

เพิ่มเพื่อน