ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต

ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต

ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ อ่านว่า ขันติ พลัง วะ ยะตีนัง

เพิ่มเพื่อน