ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร อ่านว่า ขันติ ธีรัสสะลังกาโร

เพิ่มเพื่อน