ควรคบมิตรดี

ควรคบมิตรดี

ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ อ่านว่า ภะเชถะ มิตเต กัลยาเณ

เพิ่มเพื่อน