ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ

ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ

อตฺตานํ ทมยนฺติ สพฺพตา อ่านว่า อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา

เพิ่มเพื่อน