คนกล่าววาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน

คนกล่าววาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ อ่านว่า มุดตะวา ตัปปะติ ปาปิกัง

เพิ่มเพื่อน