บิดามารดา พึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา

บิดามารดา พึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา

ปุตฺเต วิชฺชาสุ ฐาปย อ่านว่า ปุตเต วิชชาสุ ฐาปะยะ

เพิ่มเพื่อน