ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตรา ในโลก

ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตรา ในโลก

โกโธ สตฺถมลํ โลเก อ่านว่า โกโธ สัตถะมะลัง โลเก

เพิ่มเพื่อน