มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะไม่ไปมาหาสู่กัน

มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะไม่ไปมาหาสู่กัน

อสโมสรเณน จ มิตฺตา ชีรนฺติ อ่านว่า อะสะโมสะระเณนะ จะ มิตตา ชีรันติ

เพิ่มเพื่อน