มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะอยู่คลุกคลีเกินไป

มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะอยู่คลุกคลีเกินไป

อจฺจาภิกฺขณสํสคฺคา มิตฺตา ชีรนฺติ อ่านว่า อัจจาภิกขะณะสังสัคคา มิตตา ชีรันติ

เพิ่มเพื่อน