คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า

คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า

สนฺโต สคฺคปรายนา อ่านว่า สันโต สัคคะปะรายะนา

เพิ่มเพื่อน