พึงประกอบการค้าขาย โดยชอบธรรม

พึงประกอบการค้าขาย โดยชอบธรรม

ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ อ่านว่า ปะโยชะเย ธัมมิกัง โส วณิดชัง

เพิ่มเพื่อน