จงมีธรรมะเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง

จงมีธรรมะเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง

ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อ่านว่า ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ

เพิ่มเพื่อน