การดำเนินชีวิต เป็นของยาก

การดำเนินชีวิต เป็นของยาก

กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ อ่านว่า กิจฉัง มนุสสะ ชีวิตัง

เพิ่มเพื่อน