เมื่อโกรธ ย่อมเสื่อมจากความดี

เมื่อโกรธ ย่อมเสื่อมจากความดี

โกธชาโต ปราภโว อ่านว่า โกธะชาโต ปะราภะโว

เพิ่มเพื่อน