ความไม่รู้ เป็นมลทินที่สุด

ความไม่รู้ เป็นมลทินที่สุด

อวิชฺชา ปรมํ มลํ อ่านว่า อวิชชา ปะระมัง มะลัง

เพิ่มเพื่อน