รูปกายของสัตว์ ย่อมร่วงโรยไป

รูปกายของสัตว์ ย่อมร่วงโรยไป

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ อ่านว่า รูปัง ชีระติ มัจจานัง

เพิ่มเพื่อน