ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตน โดยไม่ชอบธรรม

ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตน โดยไม่ชอบธรรม

น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน อ่านว่า นะ อิจเฉยยะ อะธัมเมนะ สมิทธิมัตตะโน

เพิ่มเพื่อน