ควรคบหาผู้มีคุณธรรม

ควรคบหาผู้มีคุณธรรม

ภเชถ ปุริสุตฺตเม อ่านว่า ภะเชถะ ปุริสุดตะเม

เพิ่มเพื่อน