ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง

ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง

อนฺนโท พลโท โหติ อ่านว่า อันนะโท พะละโท โหติ

เพิ่มเพื่อน