บิดามารดา เป็นพระพรหมของบุตร

บิดามารดา เป็นพระพรหมของบุตร

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร อ่านว่า พรหมาติ มาตาปิตะโร

เพิ่มเพื่อน