บิดามารดา เป็นบุรพาจารย์ของบุตร

บิดามารดา เป็นบุรพาจารย์ของบุตร

ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร อ่านว่า ปุบพาจริยาติ วุดจะเร

เพิ่มเพื่อน