บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นบุตรประเสริฐ

บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นบุตรประเสริฐ

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว อ่านว่า โย จะ ปุดตานะมัดสะโว

เพิ่มเพื่อน