ความผิดของตน เห็นยาก

ความผิดของตน เห็นยาก

อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ อ่านว่า อัตตะโน ปะนะ ทุททะสัง

เพิ่มเพื่อน