การไม่เอาการงาน นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม

การไม่เอาการงาน นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม

อนุฎฺฐาตา ตํ ปราภวโต มุขํ อ่านว่า อนุดถาตา ตัง ปะราภะวะโต มุขัง

เพิ่มเพื่อน