ผู้ฉลาดให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

ผู้ฉลาดให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

มธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ อ่านว่า เมธาวี สุขัง โส อธิคัจฉะติ

เพิ่มเพื่อน