คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์

คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ อ่านว่า ทุกขัง อะนาโถ วิหะระติ

เพิ่มเพื่อน