คนดี ดีได้เพราะการกระทำ

คนดี ดีได้เพราะการกระทำ

กมฺมุนา โหติ พราหฺมโณ อ่านว่า กัมมุนา โหติ พราหมะโน

เพิ่มเพื่อน