กรรม เป็นที่พักพิงของสรรพสัตว์ในโลกหน้า

กรรม เป็นที่พักพิงของสรรพสัตว์ในโลกหน้า

กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ อ่านว่า กัมมัง ตัสสะ ปะรายะนัง

เพิ่มเพื่อน