ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้

ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้

สีลวโต เจโตปณิธิ อ่านว่า สีละวะโต เจโตปะณิธิ

เพิ่มเพื่อน