ศีล จะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน

ศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน

สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ อ่านว่า สังวาเสนะ สีลัง เวทิตัพพัง

เพิ่มเพื่อน