จิตของผู้ที่มีความทุกข์ ย่อมไม่สงบ

จิตของผู้ที่มีความทุกข์ ย่อมไม่สงบ

ทุกฺขิโน จิตฺตํ น สมาธิยติ อ่านว่า ทุกขิโน จิดตัง นะ สะมาธิยะติ

เพิ่มเพื่อน