ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ

ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ

นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน อ่านว่า นัตถิ ปัญญา อะชายิโน

เพิ่มเพื่อน