รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา

รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อ่านว่า สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

เพิ่มเพื่อน