ทุกคนย่อมเป็นไปตามกรรมของตน

ทุกคนย่อมเป็นไปตามกรรมของตน

ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ อ่านว่า ยะถากัมมัง คะมิดสันติ

เพิ่มเพื่อน