ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ อ่านว่า ปัญญาชีวิง ชีวิตะมาหุ เสดฐัง

เพิ่มเพื่อน