อิ่มด้วยความรู้ ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย

อิ่มด้วยความรู้ ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย

ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฎฺฐํ อ่านว่า ปัญญายะ ติดตีนัง เสดฐัง

เพิ่มเพื่อน