ปัญญาเป็นดวงชวาลาในโลก

ปัญญาเป็นดวงชวาลาในโลก

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต อ่านว่า ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต

เพิ่มเพื่อน