ความดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

ความดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก

กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ อ่านว่า กิจฉัง มนุสสะ ชีวิตัง

เพิ่มเพื่อน