การได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษ เป็นของยาก

การได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษ เป็นของยาก

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ อ่านว่า กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง

เพิ่มเพื่อน