โอกาสที่มาถึง หาได้ไม่ง่าย

โอกาสที่มาถึง หาได้ไม่ง่าย

ทฺลฺลภา ขณสมฺปตฺติ อ่านว่า ทฺนละพา ขณะสัมปัดติ

เพิ่มเพื่อน