ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ อ่านว่า นันทิ ทุกขัสสะ มูลัง

เพิ่มเพื่อน