ในโลกนี้ มีทางออกจากทุกข์ได้

ในโลกนี้ มีทางออกจากทุกข์ได้

อตฺถิ นิสฺสรณํ โลเก อ่านว่า อัตถิ นิสสะระณัง โลเก

เพิ่มเพื่อน