คนกล้าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

คนกล้าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ อ่านว่า จะเช ธะนัง อังคะวะรัสสะ เห-ตุ

เพิ่มเพื่อน