ผู้กล้าควรสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

ผู้กล้าควรสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน อ่านว่า อังคัง จะเช ชีวิตัง รักขะมาโน

เพิ่มเพื่อน