ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม

ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม

นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ อ่านว่า นัดถิ กัมมะสะมัง พะลัง

เพิ่มเพื่อน