รสแห่งธรรมะ ชนะรสทั้งปวง

รสแห่งธรรมะ ชนะรสทั้งปวง

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ อ่านว่า สัพพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ

เพิ่มเพื่อน