คนบาป ย่อมเพลินเพลินในการทำบาป

คนบาป ย่อมเพลินเพลินในการทำบาป

ปาเปน ปาปํ สนฺทมานา อ่านว่า ปาเปนะ ปาปัง สันทะมานา

เพิ่มเพื่อน